آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی صدرا

                                                ⛔️ توجه !!!توجه !!! ⛔️

 

          📢با معرفی سایت دام پخش از تخفیف 10درصدی برخوردار شوید!📢

اولین آزمایشگاه تخصصی تشخیصی مولکولی به روش:

 

       Real – time PCR HRM

 

  • قابلیت تشخیص سریع و دقیق بیش از یک صد عامل بیماری

  • قابلیت ارائه کیفی و کمی حضور عامل بیماری

  • قابلیت تقریق سویه های مختلف

 

اصفهان

 

35250463 – 031

35279425 -031