کنه واروآ مهمترین آفت زنبور عسل زنبور عسل
کنه واروآ مهمترین آفت زنبور عسل
کنه واروآ مهمترین آفت زنبور عسل اندرسون و ترومن ، 2000 کنه واروآ با چسبیدن به بدن زنبور...
3 ماه قبل
آفت لارو موم خوار در کندوی دارای زنبور زنبور عسل
آفت لارو موم خوار در کندوی دارای زنبور
آفت لارو موم خوار در کندوی دارای زنبور مراحل رشد: اين پروانه داراي ۴ مرحله رشد است شامل...
3 ماه قبل
بررسی و کنترل بیماری نوزما در زنبور عسل زنبور عسل
بررسی و کنترل بیماری نوزما در زنبور عسل
نوزما یکی از بیماری های تک یاخته ای است که امروزه با توجه به خصوصیات فیلوژنیکی، آن را...
3 ماه قبل