آفت لارو موم خوار در کندوی دارای زنبور

مراحل رشد:
اين پروانه داراي ۴ مرحله رشد است شامل تخم، لارو، شفيره و حشرة بالغ
سه مرحله ابتدایی در داخل کندو و مرحله چهارم در داخل یا خارج آن می باشد . (تصویر شماره ۱)

علائم وجود کرم موم خوار در کندو:

?۱.وجود دالان و مسیر های ممتد بدون تخم ریزی در قابها(تصویر شماره۲)

۲. وجود سلول های ممتد سرباز همراه با لارو زنبور (تصویرشماره۳)

۳. وجود سلول های ممتد بسته نا متعارف و باد کرده همراه با لارو زنبور در قاب

۴- استفاده از سوزن و دراوردن حجره سر باز و مشاهده مدفوع کرم مومخوار

۵- وجود براده های موم به صورت نامتعارف در زیر قاب ها حاصل از مصرف کرم موم خو ار

۶ – حضور گسترده و جولان بیش از حد کرم موم خوار در کندوی ضعیف و فشرده سازی نشده که باعث خسارت به پوکه های حاوی گرده شده در حالی که زنبورها در کلنی می باشند .(فیلم شماره ۱ و ۲و۳)

روش دفع و حذف کرم موم خوار در کلنی زنبور:

۱. فشرده سازی کلنی
۲. استفاده از فرمیک اسید جهت حدف همزمان کرم موم خوار و کنه
۳. استفاده از کندوی کف باز(کاهش شرایط مناسب تکثیر)