استفاده از پروبیوتیک ها در صنعت پرورش طیور :

امروزه ثابت گردیده است که رشد صحیح و قابل قبول در جوجه های گوشتی و ثبات تولید در گله های تخمگذار ، همگی منوط به داشتن دستگاه گوارش سالم و پایدار در طیور می باشد. وجود پرزهای سالم در روده و افزایش سطح جذب در آنها ، باعث رشد اصولی و یا تولید با ثبات در گله های پرورشی خواهد شد.

امروزه با توجه به پیشرفت صنعت طیور در دنیا و افزایش هزینه تولید و نوسانات قیمت نهاده‌های خوراک طیور در بازار ، استفاده از روش های صحیح و اصولی تغذیه و کنار گذاشتن روش‌های سنتی جزء جدایی ناپذیر تغذیه طیور گردیده است و مرغدارانی که همگام با علم روز و استفاده از مشاوران خبره ، در راه کاهش هزینه های خوراک و بازدهی بیشتر گام برندارند ، دیر یا زود از چرخه اقتصاد مرغداری عقب خواهند ماند و یا حذف خواهند شد .

پروبیوتیک‌ها میکروب‌های زنده ای هستند که به صورت مستقیم به خوراک دام و یا آب مصرفی دام و طیور اضافه می‌شوند و با حضور در دستگاه گوارش به خصوص با روده ها ، با رقابت با باکتری های مضر مانند ایشر یا کلی ، سالمونلا و کلستریدیوم ها که از عوامل مهم ایجاد اسهال های گوارشی و اختلالات در جذب مواد غذایی در دستگاه گوارش طیور هستند ، باعث کاهش جمعیت آنها در روده شده و تعادل را به محیط لومن روده بر می گردانند .

باکتری های موجود در فرآورده های پروبیوتیکی ، با افزایش ترشح اسید لاکتیک و ماده باکتریوسین ، باعث کاهش جمعیت باکتری های مضر در روده شده و با افزایش سطح پرزهای روده و افزایش سطح جذب ، افزایش فرآیند رشد و تولید در گله ی طیور را در پی دارند .

باکتری موجود در پری بیوتیک ها جدا از رقابت بر سر دریافت مواد غذایی در روده با باکتری مضر ، با افزایش ترشح ترکیبات مختلف به خصوص اسید لاکتیک ، باعث ایجاد شرایط نا امن برای رشد باکتری بیماری زا شده و باعث کاهش جمعیت آنها می شوند چرا که باکتری های بیماری زا در شرایط قلیایی روده قادر به رشد هستند .

اما پروبیوتیکها چگونه عمل می کنند؟

با افزایش فعالیت آنزیم های گوارشی و متابولیسم مواد مغذی

اتصال به جایگاه های موجود در سلولهای بافت پوشش روده ای

چسبیدن به میکروارگانیسم بیماری زا و کمک به حذف آنها از بدن

پیشگیری از اسهال ویبوست

انواع پروبیوتیک ها به صورت محلول و پودر در بازار موجود هستند .
در دستگاه گوارش پرندگان  برای استفاده از یک پروبیوتیک بهتر است از ابتدای دوره مصرف آنها شروع گردد تا مانع استقرار باکتری های گرم منفی و کلستریدیوم ها در روده طیور گردند .