۱- سمپاشی جهت سوسک بستر و مگس
۲- طعمه گذاری جهت موش و سایر جوندگان مانند موش صحرایی
٣-جمع آوری وسایلی که قابلیت خروج از سالن را دارا میباشند و انتقال آنها به بیرون جهت شستشو و ضدعفونی
٤- خروج بستر از سالن
٥- به پایین ریختن گرد و غبار حاصل از جمع‌آوری کود از روی خطوط لوله آب ، هواکش ها ،دم پرها و سایر نقاط قابل دسترس بوسیله پمپ باد ویا جارو
٦- جاروی خشک کف سالن و جمع آوری باقی مانده کود خشک کف سالن
٧- شستشو وضدعفونی خطوط آبخوری وترجیحا تعویض شلنگ های آبخوری در سیستم آبخوری کله قندی اتوماتیک
٨- شستشوی دیوارها و سطوح سالن با استفاده از مواد پاک کننده به صورت فوم ، کف و یا ژل( این مواد پس از پاشیده شدن روی سطوح بایستی در حدود ۱ الی ۲ ساعت بر روی سطوح باقی بمانند وسپس با آب فشار قوی و ترجیحا داغ شسته شوند .

٩- ضدعفونی سالن با استفاده از ضدعفونی های موثر و وسیع الطیف برای تمام اجرام بیماریزا ( ترجیحا با نازل هایی با قطر بیشتر وبا فشار کم پاشیده شود) وسپس درب سالن بمدت دو یا سه روز بسته شود تا ماده ضدعفونی خشک گردد . در صورت امکان سه روزبعد ، ضدعفونی با همان ماده ضدعفونی تکرار شود .

١٠- انتقال ونصب وسایل ضدعفونی شده در سالن
١١- پخش بستر در کف سالن
١٢- ضدعفونی مرحله آخر در داخل سالن و روی بستر با استفاده از ضدعفونی کننده های دودزا و یا استفاده از روش ضدعفونی به روش دود گرم با دستگاه های حرارتی و ضدعفونی هایی که به این روش قابل استفاده هستندبجز*** فرمالین * و بوسیله یک کاربر مجرب
١٣-شستشوی نهایی سیستم آبخوری بوسیله ترکیبات پراکسید هیدروژن نقره
١٤- روشن کردن سیستم حرارتی حداقل ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه در تابستان و یا ۴۸ ساعت قبل از ورود جو جه در زمستان